I. Postanowienia podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: “GDPR”) jest FTH company S.R.L. Strada Tony Bulandra 22, 077085, Bucuresti, ROMANIA (dalej: “Administrator”).
 2. Dane kontaktowe administratora to: adres:
  • FTH company S.R.L. Strada Tony Bulandra 22, 077085, Bucuresti, ROMANIA
  • email: [email protected]
 3.  Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników fizjologicznych, genetycznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych.
 4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przekazane przez użytkownika lub dane osobowe, które administrator uzyskał w związku z realizacją zamówienia użytkownika.
 2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy..

I. Postanowienia podstawowe

 1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest:
  • wykonanie umowy między użytkownikiem a administratorem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR,
  • uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie marketingu bezpośredniego (wysyłanie informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
  • twoja zgoda na przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Prawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku braku zamówienia na towaru lub usługi.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • przetwarzanie zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a administratorem; podczas składania zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do pomyślnej realizacji zamówienia (nazwa i adres, kontakt). Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie przez administratora.
 3. Po stronie administratora danych ma miejsce automatyczne podejmowanie decyzji indywidualnych w rozumieniu art. 22 GDPR. Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na takie przetwarzanie danych.